Režim výuky od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, kolegové,
dnem 4. 1. 2021 dochází ke změnám v režimu vyučování. Prezenční forma vyučování a osobní přítomnost žáků je povolena pouze pro žáky přípravné třídy, prvních a druhých ročníků. Ostatní ročníky (3. – 9.) budou mít povinné vzdělávaní distančně, prostřednictvím online videokonferencí (aplikace Google Meet) případně asynchronně přes zadávání úkolů (EduPage). Aktualizujte si prosím rozvrh vyučování s platností od 4. 1. 2021.
Při prezenční výuce budou zachovány kolektivy jednotlivých tříd. Po celou dobu pobytu ve škole jsou žáci i zaměstnanci povinni používat ochranu dýchacích cest!

Školní družina pro PT, 1. a 2. ročníky bude v provozu denně od 06:00 do 07:45 h a po skončení výuky od 11:40 do 16:00 h. Ranní družina bude organizovány v kmenových třídách v přízemí budovy, oddělní A1.

Školní jídelna bude v provozu. V jídelně se mohou stravovat žáci a zaměstnanci školy, kteří jsou na prezenčním vzdělávání. Ostatní žáci si, na základě pravidel CŠJ, mohou stravu odebírat na základě objednání.

Vstup „třetích“ osob do budovy školy je omezen!

Plánovaný lyžařský kurz pro žáky 7. ročníků v termínu 9. – 16. 1. 2021 se neuskuteční. Pokud by to situace a ubytovací kapacita umožňovala přesunuli bychom tento kurz na pozdější termín. Poplatky na tento kurz mají žáci uloženy ve svých e-peněženkách. Na základě požadavku zákonných zástupců je možné tyto poplatky vrátit již v lednu 2021.

Šťastné a veselé …

Přejeme šťastné a veselé vánoční svátky, bohatého Ježíška a do nového roku pevné zdraví.

Výlet na Boreč

V úterý 8. prosince žáci 4. ročníků zažili spoustu zážitků při výletě na Boreč. Pod vedením průvodce Miloše Fejfárka z ekologického Severu a za podpory pedagogů se naučili před výstupem na tajemný kopec v přírodě  založit ohniště, rozdělat oheň a na ohni uvařit vodu v „ešusu“.  Poté jsme všichni absolvovali výstup na Boreč, při němž nás  průvodce seznámil se záhadou unikajících teplých par z kamenných prasklin. Žáci si  mohli  pukliny Boreče představit pozorováním žilnatého křišťálu pod malým ručním mikroskopem. Mimo jiné jsme na vlastní oči viděli na Boreči drobnou endemickou rostlinku Borečku, která roste na vrcholu kopce v kamenitých prasklinách. Rovněž již víme, že na Boreči se daří strakapoudům, mlokům, roháčům, střevlíkům dlouhonohým a drobným liliím, jeřabinám a dalším jedinečným organismům. Výlet se nám velice líbil, protože jsme se dozvěděli spoustu zajímavých skutečností a ještě jsme celé dopoledne strávili v pěkné přírodě tajemného kopce Boreče v Českém středohoří.

Ing. Alena Romová

Změny v režimu vyučování od 30. 11. 2020

Dnem 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků ve škole za následujících opatření:

 • Žáci PT, 1. – 5. ročníku a 9. ročníku – prezenční denní forma výuky.
 • Žáci 6. – 8. ročníků – tzv. rotační výuka podle následujícího harmonogramu:
  • 6.A, 7.A, 8.A – prezenční výuka 30. 11. – 4. 12. a 14. – 16. 12. 2020, 6.B, 7.B, 8.B v těchto datech povinná distanční výuka.
  • 6. B, 7.B, 8.B – prezenční výuka 7. – 11. 12. a 17. – 18. 12. 2020, 6.A, 7.A, 8.A v těchto datech povinná distanční výuka.
 • Pro vyučování od 30. 11. 2020 je sestaven nový rozvrh (u PT, 1. a 2.ročníků beze změn). Rozvrh bude do systému Edupage nahrán ve čtvrtek 26.11. Žáci, kteří mají distanční výuku, se řídí také tímto rozvrhem!
 • Žáci jsou povinni při příchodu ke škole dodržovat rozestupy, do školy vstupují až spolu s třídním učitelem, resp. učitelem, který ve třídě vyučuje 1. hodinu.
  • PT + 1. ročníky 07:45 h     hlavní vchod
  • 2.– 3. ročníky 07:50 h        hlavní vchod
  • 4.– 5. ročníky 07:55 h        hlavní vchod
 • 6.– 7. ročníky 07:45 h            zadní vchod (od hřiště)
 • 8.ročníky 07:50 h                  zadní vchod (od hřiště)
 • 9.ročník 07:55 h                    zadní vchod (od hřiště)
 • Žáci i zaměstnanci školy jsou povinni používat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, vč. ŠD. Doporučujeme žáky vybavit pro pobyt ve škole min 2 funkčními rouškami.
 • Učebny a společné prostory budou pravidelně (zpravidla o přestávkách a 1x v průběhu vyučovací hodiny) 5 min větrány a pokud to klimatické podmínky dovolí, mohou být některé hodiny vyučovány ve venkovních prostorách.
 • Vyučující, u následujících předmětů, které nemohou být z organizačních a protiepidemických opatření realizovány, zadají žákům samostatné práce, které budou klasifikovány:
  • Tělesná a sportovní výchova
  • Hudební výchova
  • Člověk a svět práce u 6. a 7. ročníků (vaření, dílny)
  • Povinně volitelné předměty
 • Školní družina bude v provozu 06:00 – 07:45 h a 11:40 – 16:00 h. Rozdělení do skupin:
  • PT, 1.ročníky, vychovatelka Banachová, Gramskopfová
  • 2.ročníky, vychovatelka Bočková
  • 3.ročníky, vychovatelka Veselá
  • 4.ročníky, vychovatelka Hrdinová, Býna

Žádáme rodiče, aby činnost ŠD využívali pouze na dobu nezbytně nutnou!

 • Školní jídelna bude v provozu. Režim odběru stravy bude řízen rozpisem.
 • Vstup „třetích“ osob (mimo žáky a zaměstnance) do budovy školy je omezen. Setkání je nutno domluvit předem s vyučujícím a realizovat pouze ve vstupním vestibulu školy.

Pravidla výuky od 18. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, kolegové,
zveřejňujeme informace k provozu školy od 18. 11. 2020.
Tímto datem je povolena osobní přítomnost žáků přípravné třídy, prvních a druhých ročníků. Ostatní ročníky se nadále povinně vzdělávají distančně, prostřednictvím online videokonferencí (aplikace Google Meet) případně asynchronně přes zadávání úkolů (EduPage).
K tomuto datu je také vytvořen nový rozvrh vyučování, který bude 13.11.2020 zveřejněn na EduPage.

Při prezenční výuce budou zachovány kolektivy jednotlivých tříd, po celou dobu pobytu ve škole jsou žáci i zaměstnanci povinni používat ochranu dýchacích cest!

Školní družina bude v provozu po – pá od 11:40 do 16:00 h (PT vychovatelka Hrdinová, 1.A vychovatelka Banachová, 1.B vychovatelka Gramskopfová, 2.A vychovatelka Veselá, 2.B vychovatelka Bočková).

Školní jídelna bude v provozu. V jídelně se mohou stravovat žáci a zaměstnanci školy, kteří jsou na prezenčním vzdělávání. Ostatní žáci si, na základě pravidel CŠJ, mohou stravu odebírat na základě objednání.

Dne 16. 11. je ředitelské volno, 17. 11. je státní svátek a v těchto dnech výuka neprobíhá.

Od 2. 11. 2020 nadále distanční výuka

Vážení rodiče, milí žáci, kolegové,
na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 30.10. 2020 se prodlužuje krizové opatření s účinností od 2. 11. 2020. To znamená, že je nadále zakázána osobní přítomnost žáků celé základní školy, vč. přípravné třídy a výuka bude probíhat distančním způsobem.
Režim tohoto distančního vzdělávání jsme již nastavili před podzimními prázdninami. Jednotlivé třídy, mají stanoveno rozvrhem, online vyučování prostřednictvím aplikace Google Meet, případně je možné zadávat úkoly přes školní informační systém EduPage.
Ministerstvo školství upozorňuje, že tato krizová opatření mohou být, na základě vyhodnocení epidemiologické situace, upravena a může dojít k znovuotevření některých ročníků dříve než před koncem nouzového stavu.
Sledujte prosím informace na školních informačních kanálech.

Připravujeme se na výročí založení školy

Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy,
obracíme se na Vás s prosbou. Pokud jste v minulosti navštěvovali naší školu nebo s ní byli nějakým způsobem spojeni a můžete nám poskytnout jakékoli fotografie nebo jiné materiály budeme za ně vděčni. V roce 2021 si budeme připomínat 40. výročí založení školy. Materiály prosím zasílejte do konce února 2021 na e-mail: [email protected] Předem děkujeme.

Škola se uzavírá 14.10.2020!

Na základě rozhodnutí Vlády ČR je dnem 14.10. 2020 zakázaná osobní přítomnost všech žáků školy na prezenční formě vzdělávání (I. i II. stupeň). Všechny třídy naší školy tímto dnem přecházejí na distanční formu vzdělávání. Školní družina a školní jídelna jsou mimo provoz.
Ve dnech 26. 10. – 1. 11. 2020 jsou podzimní (covidové) prázdniny a výuka nebude probíhat.
Pro období 14. 10. – 23. 10. bude vytvořen speciální rozvrh výuky. Žáci se budou k výuce připojovat přes školní Google účty. Pokud žák nemá dostatečné technické vybavení budou mu zadávány úkoly prostřednictvím školního informačního systému EduPage. Detaily distančního vyučování v jednotlivých třídách budou sděleny třídními učiteli.
Upozorňujeme, že dnem 25. 8. 2020 byl novelizován Školský zákon o povinném vzdělávání žáků distančním způsobem.

Výukový režim na období 12. – 23. 10. 2020

V návaznosti na usnesení Vlády ČR ze dne 8.10. 2020, č. 997 bude od 12.10.2020 do 25.10.2020 probíhat vyučování následovně:
třídám I. stupně vč. PT se stávající režim nemění.
třídy II. stupně – střídavá výuka podle rozvrhu platného od 12.10. 2020, resp. 19.10. 2020, s tím, že od 12.10. do 16.10. 2020 budou žáci tříd 6.A, 6.B, 7.A, 7.B přítomni ve škole (prezenční výuka), žáci tříd 8.A, 8.B, 9.A bez osobní přítomnosti ve škole (vzdělávání distančně). V následujícím týdnu, od 19.10. do 23.10. bude režim opačný.
Zajištění distančního vzdělávání bude organizováno podle rozvrhu platného od 12.10, resp. 19.10.2020 takto:
1/ online vyučování prostřednictvím gmailových školních účtů přes aplikace meet google (nutná odpovídající technika)
2/ elektronicky prostřednictví školního informačního systému EduPage
3/ offline, předávání tištěných úkolů, které si žáci na konkrétní den vyzvedávají ve vestibulu školy vždy mezi 8:00 – 9:00 h
Školní družina v provozu ve stávajícím režimu. Školní klub otevřen pouze pro žáky navštěvující ŠD. Školní jídelna v provozu i pro žáky, kteří mají distanční formu vzdělávání.
Tělocvičny od 9.10. 2020 pro veřejnost mimo provoz!

Nařízení KHS Ústí n.L.

Informujeme Vás o vydání nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje (č.3/2020) o omezení provozu základní školy od 5.10. 2020 do 18.10. 2020. Omezení bude realizováno u 1. i 2. stupně, vč.PT, kdy se v rámci vzdělávání zakazuje v hodinách hudební výchovy zpěv, přitom výuka Hv pokračuje. U 2. stupně se zakazuje sportovní činnost, přitom hodiny tělesné (sportovní) výchovy lze naplnit jakýmkoliv jiným obsahem. Celé nařízení KHS k dispozici ZDE.