Organizace vyučování od 12. 4. 2021

Dnem 12. 4. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků I. stupně ve škole s následujícími mimořádnými opatřeními:

 • Žáci PT, 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a 5.A – prezenční denní forma výuky v lichých týdnech se zahájením 12. 4. 2021
 • Žáci 1.B, 2.B, 3.B, 4.B a 5.B – prezenční denní forma výuky v sudých týdnech se zahájením 19. 4. 2021
 • Žáci 6. – 9. ročníků – pokračují v distanční formě vzdělávání
 • Pro žáky 6. – 9. tříd je možné organizovat konzultace a to v nejvyšším počtu 6 žáků
 • Pro vyučování od 12. 4. 2021 je sestaven nový rozvrh. Rozvrh bude do systému Edupage nahrán ve čtvrtek 8. 4. Upozorňujeme na rozdílné rozvrhy v lichých a sudých týdnech. Např. se při distanční výchově nebudou vyučovat předměty výchov.
 • Škola je povinna testovat žáky a zaměstnance školy 2x týdně antigenními testy (pokyny k testování v samostatném informačním letáku ZDE)
 • Žáci i zaměstnanci školy jsou povinni používat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, vč. školní družiny. Zaměstnanci respirátor, žáci minimálně chirurgickou roušku.
 • Učebny a společné prostory budou pravidelně větrány a pokud to klimatické podmínky dovolí, mohou být některé hodiny vyučovány ve venkovních prostorách.
 • Školní družina bude v provozu 06:00 – 07:45 h a 11:40 – 16:00 h pro žáky PT, 1. – 5. ročníků. Ve ŠD bude zachována homogenita tříd. Před příchodem do ranní družiny je žákovi proveden test za asistence zákonného zástupce! (trvání testu min 20 min) ve vestibulu školy. Žádáme rodiče, aby činnost ŠD využívali pouze na dobu nezbytně nutnou!
 • Školní jídelna bude v provozu. Režim odběru stravy bude řízen rozpisem podle oddělení školní družiny a tímto rozpisem se řídí i žáci, kteří ŠD nenavštěvují. Tzn. není možný samostatný (individuální) odběr oběda v jídelně!
 • Vstup „třetích“ osob (mimo žáky a zaměstnance) do budovy školy je omezen. Setkání je nutno domluvit předem s vyučujícím a realizovat pouze ve vstupním vestibulu školy.
 • V době distanční výuky mají rodiče nárok na čerpání ošetřovného. Bližší informace na odkaze  ZDE.

Výuka od 8. 3. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, po skončení jarních prázdnin najíždí všechny ročníky na distanční výuku. Vyučování bude realizováno ve 3 úrovních:

1/ online výuka prostřednictvím aplikace Google Meet

2/ online výuka (zadávání úkolů) prostřednictvím EduPage

3/ offline výuka – úkoly v tištěné podobě, které se budou předávat žákům (zák.zástupcům) vždy v pondělí a ve středu v čase 08:00 – 09:00 h ve vestibulu školy.

V tuto dobu bude ve škole přítomen pracovník školy, který zabezpečí volný přístup do budovy.

Školní družiny a školní jídelna budou mimo provoz.

Škola může v mimořádných případech zapůjčit školní tablety (omezené množství) pro své žáky, kterým chybí potřebná technika pro online vzdělávání.

Úřední hodiny – pondělí, středa 07:30 – 11:00 h.

Režim vyučování od 15.2. zatím beze změn

Vážení rodiče, milí žáci, kolegové,
na základě informací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude od 15. 2. 2021 pokračovat režim vyučování ve stávajícím režimu. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Tzn. že stále se vzdělávají ve škole pouze žáci PT, 1. a 2. ročníků, ostatní žáci distančně.

Předávání pololetních vysvědčení

Žáci naší školy si ve čtvrtek 28. 1. 2021 převzali výpisy z vysvědčení za I. pololetí školního roku 2020/2021. Pouze ti nejmladší, tzn. prvňáčci a druháci, si mohli vysvědčení převzít od svých učitelů ve třídách, ostatním byl výpis známek zaslán elektronicky, prostřednictvím školního informačního systému EduPage.

Režim výuky od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, kolegové,
dnem 4. 1. 2021 dochází ke změnám v režimu vyučování. Prezenční forma vyučování a osobní přítomnost žáků je povolena pouze pro žáky přípravné třídy, prvních a druhých ročníků. Ostatní ročníky (3. – 9.) budou mít povinné vzdělávaní distančně, prostřednictvím online videokonferencí (aplikace Google Meet) případně asynchronně přes zadávání úkolů (EduPage). Aktualizujte si prosím rozvrh vyučování s platností od 4. 1. 2021.
Při prezenční výuce budou zachovány kolektivy jednotlivých tříd. Po celou dobu pobytu ve škole jsou žáci i zaměstnanci povinni používat ochranu dýchacích cest!

Školní družina pro PT, 1. a 2. ročníky bude v provozu denně od 06:00 do 07:45 h a po skončení výuky od 11:40 do 16:00 h. Ranní družina bude organizovány v kmenových třídách v přízemí budovy, oddělní A1.

Školní jídelna bude v provozu. V jídelně se mohou stravovat žáci a zaměstnanci školy, kteří jsou na prezenčním vzdělávání. Ostatní žáci si, na základě pravidel CŠJ, mohou stravu odebírat na základě objednání.

Vstup „třetích“ osob do budovy školy je omezen!

Plánovaný lyžařský kurz pro žáky 7. ročníků v termínu 9. – 16. 1. 2021 se neuskuteční. Pokud by to situace a ubytovací kapacita umožňovala přesunuli bychom tento kurz na pozdější termín. Poplatky na tento kurz mají žáci uloženy ve svých e-peněženkách. Na základě požadavku zákonných zástupců je možné tyto poplatky vrátit již v lednu 2021.

Šťastné a veselé …

Přejeme šťastné a veselé vánoční svátky, bohatého Ježíška a do nového roku pevné zdraví.

Výlet na Boreč

V úterý 8. prosince žáci 4. ročníků zažili spoustu zážitků při výletě na Boreč. Pod vedením průvodce Miloše Fejfárka z ekologického Severu a za podpory pedagogů se naučili před výstupem na tajemný kopec v přírodě  založit ohniště, rozdělat oheň a na ohni uvařit vodu v „ešusu“.  Poté jsme všichni absolvovali výstup na Boreč, při němž nás  průvodce seznámil se záhadou unikajících teplých par z kamenných prasklin. Žáci si  mohli  pukliny Boreče představit pozorováním žilnatého křišťálu pod malým ručním mikroskopem. Mimo jiné jsme na vlastní oči viděli na Boreči drobnou endemickou rostlinku Borečku, která roste na vrcholu kopce v kamenitých prasklinách. Rovněž již víme, že na Boreči se daří strakapoudům, mlokům, roháčům, střevlíkům dlouhonohým a drobným liliím, jeřabinám a dalším jedinečným organismům. Výlet se nám velice líbil, protože jsme se dozvěděli spoustu zajímavých skutečností a ještě jsme celé dopoledne strávili v pěkné přírodě tajemného kopce Boreče v Českém středohoří.

Ing. Alena Romová

Změny v režimu vyučování od 30. 11. 2020

Dnem 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků ve škole za následujících opatření:

 • Žáci PT, 1. – 5. ročníku a 9. ročníku – prezenční denní forma výuky.
 • Žáci 6. – 8. ročníků – tzv. rotační výuka podle následujícího harmonogramu:
  • 6.A, 7.A, 8.A – prezenční výuka 30. 11. – 4. 12. a 14. – 16. 12. 2020, 6.B, 7.B, 8.B v těchto datech povinná distanční výuka.
  • 6. B, 7.B, 8.B – prezenční výuka 7. – 11. 12. a 17. – 18. 12. 2020, 6.A, 7.A, 8.A v těchto datech povinná distanční výuka.
 • Pro vyučování od 30. 11. 2020 je sestaven nový rozvrh (u PT, 1. a 2.ročníků beze změn). Rozvrh bude do systému Edupage nahrán ve čtvrtek 26.11. Žáci, kteří mají distanční výuku, se řídí také tímto rozvrhem!
 • Žáci jsou povinni při příchodu ke škole dodržovat rozestupy, do školy vstupují až spolu s třídním učitelem, resp. učitelem, který ve třídě vyučuje 1. hodinu.
  • PT + 1. ročníky 07:45 h     hlavní vchod
  • 2.– 3. ročníky 07:50 h        hlavní vchod
  • 4.– 5. ročníky 07:55 h        hlavní vchod
 • 6.– 7. ročníky 07:45 h            zadní vchod (od hřiště)
 • 8.ročníky 07:50 h                  zadní vchod (od hřiště)
 • 9.ročník 07:55 h                    zadní vchod (od hřiště)
 • Žáci i zaměstnanci školy jsou povinni používat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, vč. ŠD. Doporučujeme žáky vybavit pro pobyt ve škole min 2 funkčními rouškami.
 • Učebny a společné prostory budou pravidelně (zpravidla o přestávkách a 1x v průběhu vyučovací hodiny) 5 min větrány a pokud to klimatické podmínky dovolí, mohou být některé hodiny vyučovány ve venkovních prostorách.
 • Vyučující, u následujících předmětů, které nemohou být z organizačních a protiepidemických opatření realizovány, zadají žákům samostatné práce, které budou klasifikovány:
  • Tělesná a sportovní výchova
  • Hudební výchova
  • Člověk a svět práce u 6. a 7. ročníků (vaření, dílny)
  • Povinně volitelné předměty
 • Školní družina bude v provozu 06:00 – 07:45 h a 11:40 – 16:00 h. Rozdělení do skupin:
  • PT, 1.ročníky, vychovatelka Banachová, Gramskopfová
  • 2.ročníky, vychovatelka Bočková
  • 3.ročníky, vychovatelka Veselá
  • 4.ročníky, vychovatelka Hrdinová, Býna

Žádáme rodiče, aby činnost ŠD využívali pouze na dobu nezbytně nutnou!

 • Školní jídelna bude v provozu. Režim odběru stravy bude řízen rozpisem.
 • Vstup „třetích“ osob (mimo žáky a zaměstnance) do budovy školy je omezen. Setkání je nutno domluvit předem s vyučujícím a realizovat pouze ve vstupním vestibulu školy.

Pravidla výuky od 18. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, kolegové,
zveřejňujeme informace k provozu školy od 18. 11. 2020.
Tímto datem je povolena osobní přítomnost žáků přípravné třídy, prvních a druhých ročníků. Ostatní ročníky se nadále povinně vzdělávají distančně, prostřednictvím online videokonferencí (aplikace Google Meet) případně asynchronně přes zadávání úkolů (EduPage).
K tomuto datu je také vytvořen nový rozvrh vyučování, který bude 13.11.2020 zveřejněn na EduPage.

Při prezenční výuce budou zachovány kolektivy jednotlivých tříd, po celou dobu pobytu ve škole jsou žáci i zaměstnanci povinni používat ochranu dýchacích cest!

Školní družina bude v provozu po – pá od 11:40 do 16:00 h (PT vychovatelka Hrdinová, 1.A vychovatelka Banachová, 1.B vychovatelka Gramskopfová, 2.A vychovatelka Veselá, 2.B vychovatelka Bočková).

Školní jídelna bude v provozu. V jídelně se mohou stravovat žáci a zaměstnanci školy, kteří jsou na prezenčním vzdělávání. Ostatní žáci si, na základě pravidel CŠJ, mohou stravu odebírat na základě objednání.

Dne 16. 11. je ředitelské volno, 17. 11. je státní svátek a v těchto dnech výuka neprobíhá.

Od 2. 11. 2020 nadále distanční výuka

Vážení rodiče, milí žáci, kolegové,
na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 30.10. 2020 se prodlužuje krizové opatření s účinností od 2. 11. 2020. To znamená, že je nadále zakázána osobní přítomnost žáků celé základní školy, vč. přípravné třídy a výuka bude probíhat distančním způsobem.
Režim tohoto distančního vzdělávání jsme již nastavili před podzimními prázdninami. Jednotlivé třídy, mají stanoveno rozvrhem, online vyučování prostřednictvím aplikace Google Meet, případně je možné zadávat úkoly přes školní informační systém EduPage.
Ministerstvo školství upozorňuje, že tato krizová opatření mohou být, na základě vyhodnocení epidemiologické situace, upravena a může dojít k znovuotevření některých ročníků dříve než před koncem nouzového stavu.
Sledujte prosím informace na školních informačních kanálech.