Informace k provozu školy s přítomností žáků I. stupně a 9.ročníků

Dnem 11. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 9. tříd ve škole za níže uvedených podmínek.

 1. Vyplnění přihlášky a odevzdání škole do 7. 5. 2020 – přihláška ZDE
 2. Vyplnění čestného prohlášení a odevzdání škole 11. 5. 2020 – čestné prohlášení ZDE

Dnem 25. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků I.stupně (1. – 5. třída) za níže uvedených podmínek.

 1. Vyplnění přihlášky a odevzdání škole do 18. 5. 2020 – přihláška ZDE
 2. Vyplnění čestného prohlášení a odevzdání škole 25. 5. 2020 – čestné prohlášení ZDE

Stanovení provozních podmínek v souladu s dokumentem MŠMT o Ochraně zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/20 – celé znění ZDE.

Výpis podmínek, za kterých je možné žáka přihlásit:

 1. Žák bude mít při prvním příchodu do školy podepsané čestné prohlášení, že žák nepatří do rizikové skupiny. Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8 čestného prohlášení) nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  A nemá příznaky virového infekčního onemocnění.
 2. Žák je povinen před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti), povinnost zakrytí úst a nosu.
 3. Do budovy školy mají přístup pouze žáci.
 4. Žák bude mít ve škole k dispozici minimálně 2 sterilní roušky a sáček na jejich uložení. Při vstupu do třídy si žák umyje ruce mýdlem a použije desinfekci. Pohybuje se v určených prostorách a respektuje pokyny pedagogického pracovníka. Mimo třídu nosí roušku.
 5. Vzdělávací aktivity /nebudou odpovídat běžné výuce/ jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. Vzdělávací aktivity se budou realizovat pro skupiny, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Pokud to bude možné, budou vytvořeny  skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku.
 6. Podle přihlášených žáků a jejich rozdělení do skupin, budou určeny časy vstupu do školy, pedagogičtí pracovníci si vyzvednou skupinu před školou a odvedou do příslušné třídy.
 7. Provozní doba školy je od 8,00* do 16,00* hodin. (*vyjmka žáků 9. tříd). Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Odpoledních aktivit se mohou účastnit pouze žáci, kteří jsou přihlášeni do ŠD.
 8. Omlouvání nepřítomnosti žáků podle školního řádu.
 9. Při nedodržování pravidel bude žák vyřazen ze skupiny, nebo nevpuštěn do školy. Zákonný zástupce bude neprodleně vyrozuměn.