Změny v režimu vyučování od 30. 11. 2020

Dnem 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků ve škole za následujících opatření:

 • Žáci PT, 1. – 5. ročníku a 9. ročníku – prezenční denní forma výuky.
 • Žáci 6. – 8. ročníků – tzv. rotační výuka podle následujícího harmonogramu:
  • 6.A, 7.A, 8.A – prezenční výuka 30. 11. – 4. 12. a 14. – 16. 12. 2020, 6.B, 7.B, 8.B v těchto datech povinná distanční výuka.
  • 6. B, 7.B, 8.B – prezenční výuka 7. – 11. 12. a 17. – 18. 12. 2020, 6.A, 7.A, 8.A v těchto datech povinná distanční výuka.
 • Pro vyučování od 30. 11. 2020 je sestaven nový rozvrh (u PT, 1. a 2.ročníků beze změn). Rozvrh bude do systému Edupage nahrán ve čtvrtek 26.11. Žáci, kteří mají distanční výuku, se řídí také tímto rozvrhem!
 • Žáci jsou povinni při příchodu ke škole dodržovat rozestupy, do školy vstupují až spolu s třídním učitelem, resp. učitelem, který ve třídě vyučuje 1. hodinu.
  • PT + 1. ročníky 07:45 h     hlavní vchod
  • 2.– 3. ročníky 07:50 h        hlavní vchod
  • 4.– 5. ročníky 07:55 h        hlavní vchod
 • 6.– 7. ročníky 07:45 h            zadní vchod (od hřiště)
 • 8.ročníky 07:50 h                  zadní vchod (od hřiště)
 • 9.ročník 07:55 h                    zadní vchod (od hřiště)
 • Žáci i zaměstnanci školy jsou povinni používat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, vč. ŠD. Doporučujeme žáky vybavit pro pobyt ve škole min 2 funkčními rouškami.
 • Učebny a společné prostory budou pravidelně (zpravidla o přestávkách a 1x v průběhu vyučovací hodiny) 5 min větrány a pokud to klimatické podmínky dovolí, mohou být některé hodiny vyučovány ve venkovních prostorách.
 • Vyučující, u následujících předmětů, které nemohou být z organizačních a protiepidemických opatření realizovány, zadají žákům samostatné práce, které budou klasifikovány:
  • Tělesná a sportovní výchova
  • Hudební výchova
  • Člověk a svět práce u 6. a 7. ročníků (vaření, dílny)
  • Povinně volitelné předměty
 • Školní družina bude v provozu 06:00 – 07:45 h a 11:40 – 16:00 h. Rozdělení do skupin:
  • PT, 1.ročníky, vychovatelka Banachová, Gramskopfová
  • 2.ročníky, vychovatelka Bočková
  • 3.ročníky, vychovatelka Veselá
  • 4.ročníky, vychovatelka Hrdinová, Býna

Žádáme rodiče, aby činnost ŠD využívali pouze na dobu nezbytně nutnou!

 • Školní jídelna bude v provozu. Režim odběru stravy bude řízen rozpisem.
 • Vstup „třetích“ osob (mimo žáky a zaměstnance) do budovy školy je omezen. Setkání je nutno domluvit předem s vyučujícím a realizovat pouze ve vstupním vestibulu školy.