O škole

Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 je školou se zaměřením na sport a techniku.

Naše škola má žákům co nabídnout! Učitelé působí na každého žáka, aby dosáhl svého maximálního rozvoje a byl úspěšný. Chceme umožnit žákům, aby v klidném a přátelském prostředí rozvíjeli svůj potenciál a talent. Aby byli žáci vybaveni klíčovými kompetencemi pro další vzdělávání a úspěšný život v moderním světě. Tímto směrem je nastavena i výuka, ve které jsou používány moderní výukové metody (skupinová práce, projektová výuka, tvořivé myšlení a další), samozřejmostí je zapojení nových trendů ve využívání výpočetní techniky.

Do jazykového vzdělávání zařazujeme již od 1.ročníku anglický jazyk a od 7. ročníků je nabízen druhý cizí jazyk ve volbě mezi německým a ruským jazykem. Navíc je podporována komunikace v anglickém jazyce zapojením rodilého mluvčího do výuky.

Jsme zapojeni do celoevropského programu „Škola podporující zdraví – Zdravá škola“ jehož mottem jsou tři pilíře: zdravé učení, pohoda prostředí, otevřené partnerství. V tomto duchu se všichni pedagogičtí pracovníci snaží o individuální přístup k žákům a případnou integraci těch žáků, kteří mají diagnostikované specifické poruchy učení.

K rozvoji žáků přispívají i tematicky laděné ozdravné pobyty, poznávací zájezdy do Anglie, lyžařské výcvikové zájezdy a další zdokonalovací a výukové kurzy, např. plavecké, cykloturistické nebo se zaměřením na bruslení.

Vybavení a zázemí

Jsme školou, která má vynikající sportovní zázemí a nadstandartní vybavení tělovýchovný náčiním a nářadím. Ve sportovním areálu jsou 3 hřiště s umělým povrchem, travnaté hřiště a nově zrekonstruovaný atletický ovál.

Vnitřní sportovní zázemí je tvořeno dvěma tělocvičnami a školní posilovnou. Nejen pro žáky, ale i veřejnost, je k dispozici dětské hřiště s prolézačkami, pískovištěm a workout prvky. Škola disponuje specializovanými pracovníky na preferovaná sportovní odvětví – atletika, basketbal, veslování, florbal.

Pro rozvoj technických a řemeslných dovedností škola využívá  moderní počítačovou učebnu, 3D tiskárnu, a jako jedna z mála škol v Litoměřicích, má k dispozici  cvičnou

kuchyňku, školní dílny a také keramickou dílnu. Nově byla zrekonstruována učebna přírodních věd kde žáci mohou provádět základní přírodovědné, chemické nebo fyzikální pokusy. Jednotlivé kmenové učebny jsou vybaveny moderní prezentační technikou.

 

 

Školní družina, školní klub

Školní družina má vlastní prostory uzpůsobené potřebám žáků. Pořádá pro žáky,  nad rámec pravidelných aktivit, zájmově vzdělávací aktivity – např. Halloween, Pekelnou stezku, Masopust, Družinovou olympiádu a pro rodiče s dětmi jsou určeny tematicky laděné akce tvořivé dílničky a cvičení s rodiči. Školní klub má vlastní prostory, které jsou žákům každý den k dispozici. Zde mohou trávit volný čas. V rámci školní družiny a klubu je nabízena široká škála zájmových kroužků – sportovní, výtvarné, hudební a další.

Školní parlament

Ve škole již několik let aktivně pracuje Školní parlament, jehož členy jsou zástupci třetích až devátých tříd, řeší otázky a předkládají návrhy, které se týkají života žáků i chodu celé školy. Zástupci jednotlivých tříd jsou voleni na začátku školního roku.

Školní psycholog

Školní psycholog je k dispozici nejen žákům a zaměstnancům školy, ale i zákonným zástupcům žáků. Pomáhá s řešením výchovných problémů, neúspěchů ve vzdělávání, osobních problémů nebo problematiku mezilidských vztahů.

 

Přestoupit do naší školy může Vaše dítě v průběhu celého školního roku. Pokud budete mít zájem se s naší školou blíže seznámit, využijte našeho pozvání.  Rádi Vám osobně představíme školu a poskytneme kompletní informace.

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) má škola pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt naleznete na odkazu Města Litoměřice – ZDE.