Základní škola

O nás

Naše škola má žákům co nabídnout! Učitelé působí na každého žáka, aby dosáhl svého maximálního rozvoje a byl úspěšný. Chceme umožnit žákům, aby v klidném a přátelském prostředí rozvíjeli svůj potenciál a talent. Aby byli žáci vybaveni klíčovými kompetencemi pro další vzdělávání a úspěšný život v moderním světě. Tímto směrem je nastavena i výuka, ve které jsou používány moderní výukové metody (skupinová práce, projektová výuka, tvořivé myšlení a další), samozřejmostí je zapojení nových trendů ve využívání výpočetní techniky.

Do jazykového vzdělávání zařazujeme již od 1.ročníku anglický jazyk a od 7. ročníků je nabízen druhý cizí jazyk ve volbě mezi německým a ruským jazykem. Navíc je podporována komunikace v anglickém jazyce zapojením rodilého mluvčího do výuky.

Jsme zapojeni do celoevropského programu „Škola podporující zdraví – Zdravá škola“ jehož mottem jsou tři pilíře: zdravé učení, pohoda prostředí, otevřené partnerství. V tomto duchu se všichni pedagogičtí pracovníci snaží o individuální přístup k žákům a případnou integraci těch žáků, kteří mají diagnostikované specifické poruchy učení.

K rozvoji žáků přispívají i tematicky laděné ozdravné pobyty, poznávací zájezdy do Anglie, lyžařské výcvikové zájezdy a další zdokonalovací a výukové kurzy, např. plavecké, cykloturistické nebo se zaměřením na bruslení.

Vybavení a zázemí

Jsme školou, která má vynikající sportovní zázemí a nadstandartní vybavení tělovýchovný náčiním a nářadím. Ve sportovním areálu jsou 3 hřiště s umělým povrchem, travnaté hřiště a nově zrekonstruovaný atletický ovál.

Vnitřní sportovní zázemí je tvořeno dvěma tělocvičnami a školní posilovnou. Nejen pro žáky, ale i veřejnost, je k dispozici dětské hřiště s prolézačkami, pískovištěm a workout prvky. Škola disponuje specializovanými pracovníky na preferovaná sportovní odvětví – atletika, basketbal, veslování, florbal.

Pro rozvoj technických a řemeslných dovedností škola využívá  moderní počítačovou učebnu, 3D tiskárnu, a jako jedna z mála škol v Litoměřicích, má k dispozici  cvičnou

kuchyňku, školní dílny a také keramickou dílnu. Nově byla zrekonstruována učebna přírodních věd kde žáci mohou provádět základní přírodovědné, chemické nebo fyzikální pokusy. Jednotlivé kmenové učebny jsou vybaveny moderní prezentační technikou.

 

 

Školní družina, školní klub

Školní družina má vlastní prostory uzpůsobené potřebám žáků. Pořádá pro žáky,  nad rámec pravidelných aktivit, zájmově vzdělávací aktivity – např. Halloween, Pekelnou stezku, Masopust, Družinovou olympiádu a pro rodiče s dětmi jsou určeny tematicky laděné akce tvořivé dílničky a cvičení s rodiči. Školní klub má vlastní prostory, které jsou žákům každý den k dispozici. Zde mohou trávit volný čas. V rámci školní družiny a klubu je nabízena široká škála zájmových kroužků – sportovní, výtvarné, hudební a další.

Školní parlament

Ve škole již několik let aktivně pracuje Školní parlament, jehož členy jsou zástupci třetích až devátých tříd, řeší otázky a předkládají návrhy, které se týkají života žáků i chodu celé školy. Zástupci jednotlivých tříd jsou voleni na začátku školního roku.

Školní psycholog

Školní psycholog je k dispozici nejen žákům a zaměstnancům školy, ale i zákonným zástupcům žáků. Pomáhá s řešením výchovných problémů, neúspěchů ve vzdělávání, osobních problémů nebo problematiku mezilidských vztahů.

 

Projekty

 

 

 

 

Digitalizujeme školu – realizace investice Národního plánu obnovy – Komponenta 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 

Ovoce do škol, mléko do škol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Získali jsme certifikát ŠPZ ZŠ logoŠkola podporující zdraví – garant Státní zdravotní ústav.

 

 

 

 

 

 

 

STAGES – NAUČIT SE UČIT. Pedagogové ve školním roce 2018/19 absolvovali navazující semináře inovativního způsobu výuky, jejíž cílem je odhalit talent u žáků, připravit žáky na práci v rychle se měnícím světě IT technologií, pochopit tvořivost a kreativitu a zrychlit myšlení.

 

Získali jsme grant od Nadace O2 v programu O2 Chytrá škola. Podpora bude směřována na oblast digitální gramotnosti. Cílovou skupinou jsou děti, mládež, učitelé a veřejnost a smyslem je naučit správně používat technologie a být přitom v bezpečí na internetu.  – viz stránky O2 Chytrá škola.

 

Naše škola je zapojena do MAP ORP Litoměřice = Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání, který je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

 

 

 

 

 

 

Jsme zapojeni do projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit a spolupráci s rodiči dětí a žáků.

3VZP741 banner-ozdravne-pobyty_v7Škola má uzavřenu smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou v rámci projektu „Za zdravým vzduchem“. Ze strany VZP ČR se jedná o podporu formou příspěvku do výše 1 200 Kč pro každého zúčastněného pojištěnce.

Naše logo je sova s basketbalovým míčem – symbol vědění a sportu.